Koncerty


18.2. 2023 I Brno - Restaurace STARÁ TKALCOVNA I 19:00 

20.4. 2023 I Brno - BAT BEERHOUSE I 19:00

25.5. 2023 I Brno-Bystrc - STARÁ PRÁDELNA I 19:00